Södra begravningsplatsen

1916 invigdes Södra begravningsplatsen då Norra begravningsplatsen, på grund av den ökande befolkningen i Lidköping, inte längre var tillräckligt stor. Begravningsplatsen ligger på ett stort område som utvidgats i etapper. Varje ny del har fått en tidstypisk karaktär vilket gör att de olika områderna skiljer sig betydande från varandra.

Södra begravningsplatsens äldre delar från det tidiga 1900-talet har sparsamma grönområden och mestadels grusade ramgravar. I områdets nordvästra del ligger de yngre delarna från 1960 - 1970-talet, där växtligheten är desto rikare och gravarna är gräsbevuxna och ligger i stående led utan inramning. Områdets nyaste delar ligger i den östra delen och har en mindre strikt form utan gångar, med gräsmattor och buskage. Minneslunden i den sydvästra delen invigdes 1985. På begravningsplatsen sker en löpande utveckling av nya gravsättningsalternativ vilket gör att det nu finns plats för de flesta typer av gravplatser.

I väst-östlig riktning går den äldsta huvudaxeln i form av en björkallé. Mitt på den står en klockstapel i trä. En allé av serbisk gran leder fram till Hoppets och Ljusets kapell, och krematoriet. På Södra begravningsplatsen ligger även kyrkogårdexpeditionen.

Kika runt på begravningsplatsen!

Vägbeskrivning till Södra begravningsplatsen